Garanti och villkor för Märkesdemogruppen
2012-03-12


Garantier Verkstäder

A-garanti

Gäller delar upp till 15 000 mil oavsett bilens ålder.
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer. 

B-garanti

Gäller delar mellan 15 000 - 25 000 mil oavsett bilens ålder.
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig eller krediteras.

C-garanti

Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
Returrätt inom 30 dagar, delen krediteras. På C-garanti betalar kunden returfrakten.
Gällande garanti skall stå på fakturan.
Kunden skall kunna bevisa mätarställningen.

Garantier privatpersoner

Samma som företag men ingen i- och ur montering ersätts.

Konsumentköplagen gäller alltid.

Garantivillkor

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.

Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden vid uppvisande av köpehandling (enligt bilaga 1).

Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:
 • Att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäftet eller liknade dokumentation, bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
 • Att bilen ombyggts eller ändrats, t.ex. trimning.
 • Att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
 • Att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 • Att bilen vanvårdats.
 • Att reparation och montering utförts på felaktigt sätt.
 • Att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet har monterats. 
 • Att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
 • Skador som uppkommit till följd av icke eller felaktig utförd service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat dem. 
Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.

Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten. 
Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C.
Tydligare förklaring finns på säljföretagets hemsida och märkesdemos hemsida.

Köparen är skyldig att styrka mätarställningen på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljaren kräver detta.

Garantin följer köparen.
Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.


Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav

Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt).
Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:

 • De intrimnings eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.
 • Normal förslitning.
 • Felprogrammering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.