Miljö & Verksamhetspolicy

Att demontera uttjänta bilar för återanvändning samt materialåtervinning är kärnan i vår affärsidé. Vi ser vår verksamhet som en viktig del i utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle. För att tydliggöra våra ambitioner att värna om miljö har vi fastställt följande punkter:

Lagkrav: vi skall följa tillämpliga miljökrav i för oss relevanta lagar och förordningar.

Ständiga förbättringar: vi skall arbeta med ständiga förbättringar och minska miljöbelastningen genom att öka återvinningsgraden på uttjänta bilar. Vi skall också ständigt förbättra oss i vår hantering av uttjänta bilar.


Övergripande och detaljerade mål: För förverkligandet av policyn skall vi införa ett miljöledningssystem och regelbundet ställa upp övergripande och detaljerade miljömål för ständiga förbättringar av vårt miljöarbete.


Information och utbildning: Vi skall hålla våra kunder, myndigheter och leverantörer informerade om vårt miljöarbete. Genom information och utbildning ska vi se till att våra anställda utvecklar ett individuellt ansvar för miljön.


Miljöredovisning: Vi skall öppet redovisa vår miljöpolicy.


Miljöbelastning: Vi kommer att löpande införa nya metoder för att reducera miljöbelastningen från processer och avfall samt förebygga föroreningar.Kvalitetspolicy

Vår affärsidé är demontering av krockskadade och uttjänta bilar för återanvändning samt återvinning. Vi tillvaratar material som levereras till konsumenter där det är av största vikt att mottagaren kan förvänta sig en hög och god kvalitet. Vi är och kommer att engagera oss i vidareförädling av produkter som kommer från bilen för att få ett så höggradigt värde som möjligt. Vi arbetar ständigt med att utveckla kvalitetsledningssystemet.
Vi Skall leverera varor och tjänster som uppfyller kundens krav och förväntningar. Samt arbeta med kvalitetsmål. 

Karlstad den 2012-05-10
Sven Frykmalm VD